Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Taliajaty.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży produktu (Talia Ja-Ty) za pośrednictwem sklepu internetowego Taliajaty.pl 

Sklep internetowy Taliajaty.pl prowadzony jest przez:

Urszula Krasny, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Biblioteka Gestalt Urszula Krasny z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bursztynowej 3/63, 31-213 Kraków, NIP: 9451970076, Regon: zwana dalej Agencja

DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY Taliajaty.pl – sklep internetowy prowadzony przez Biblioteka Gestalt Urszula Krasny, prowadzący sprzedaż produktu za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową http://taliajaty.pl;

KLIENT, KONSUMENT – osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym Taliajaty.pl;

TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym Taliajaty.pl: Talia Ja-Ty.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę Talii Ja-Ty;

KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego Taliajaty.pl, dzięki któremu Klient składa zamówienie, określając tj. ilość zamówionych Talii Ja-Ty, adres oraz sposób dostawy oraz formę płatności;

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego Taliajaty.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 2.

Informacje o produkcie

1. Informacje o Talii Ja-Ty znajdującej się w asortymencie sklepu internetowego Taliajaty.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu Cywilnego („k.c.”)

2. Wszystkie ceny podawane przez Agencję wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena produktu nie zawiera kosztu dostawy, który określony jest w szczegółach zamówienia.

3. Agencja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie Talii Ja-Ty oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Talii Ja-Ty wskazana na stronie sklepu internetowego Taliajaty.pl w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 3.

Warunki realizacji Zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

2.1 dodanie produktu do koszyka poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”;

2.2 wybór rodzaju dostawy i przejście do kasy poprzez użycie przycisku “Przejdź do kasy”;

2.3 Wybór adresu dostawy oraz metody płatności;

2.5 złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

3. Agencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk Talii Ja-Ty objętej jednym Zamówieniem.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od Agencji poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

6. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia.

7. W przypadku braku możliwości realizacji przez Agencję Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie Talii Ja-Ty lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, Agencja poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji niezwłocznie. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Talii Ja-Ty. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

8. Organizowana przez sklep internetowy Taliajaty.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Towaru i trwa przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Towar w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Każdorazowe zasady promocji określone są odrębnymi regulaminami.

§ 4.

Dostawa towaru

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Termin dostawy Towaru może wynosić od 1 do 21 dni roboczych. Okres dostawy jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

3. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny produktu i ponoszone są przez Klienta w wysokości zależnej od wyboru sposobu dostawy.

6. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru produktu (adres dostawy).

7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki Agencja zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Agencję, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Agencji oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5.

Formy płatności i realizacja Zamówienia

1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

§ 6.

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym Taliajaty.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kierując je na adres Alec’s Red House Urszula Krasny, ul. Bursztynowa 3/63, 31-213 Kraków lub e-mailem na adres kontakt@taliajaty.pl.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Agencję.

5. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Agencja zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Agencję), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 10 dni roboczych od dnia, w którym Agencja została poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.

10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

11. Agencja dokonuje zwrotu płatności w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Agencji dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy Taliajaty.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Rękojmia

1. Agencja jest odpowiedzialna względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556 ze zn. 1-556 ze zn. 3 KC.

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na podany adres: Biblioteka Gestalt Urszula Krasny, ul. Bursztynowa 3/63, 31-213 Kraków lub za pomocą poczty e-mail kontakt@taliajaty.pl

4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towaru wraz z opisem reklamacji. 

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: Biblioteka Gestalt Urszula Krasny, ul. Bursztynowa 3/63, 31-213 Kraków  najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Agencja w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 8.

Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. Agencja oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego Taliajaty.pl, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Agencję o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego Taliajaty.pl.

3. Informacje wskazane w ust. 2. powyżej należy kierować na piśmie na adres siedziby Agencji bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@taliajaty.pl z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.

4. Agencja w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości bądź też sposobie dalszego postępowania.

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatności

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 

Postanowienia końcowe

 1. Agencja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Agencję do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Agencja poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Agencję, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2020 roku. Ostatnia aktualizacja: 05.01.2023